fbpx

GEDRAGSCODES

GEDRAGSCODES

Gedragscode van De Roedel, Business & Life Coaching

De Roedel onderschrijft de gedragscode van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en van de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches .

Als lid en registercoach van de NOBCO streeft De Roedel naar gezamenlijke ontwikkeling en verdere professionalisering van het coachingsvak.

1. De Roedel zal bij de uitoefening van haar werkzaamheden de grootste zorgvuldigheid in acht nemen en zich onthouden van gedrag dat afbreuk doet aan het vertrouwen in De Roedel.

2. Indien de opdrachtgever niet de coachee betreft, zal De Roedel alleen na overleg met de coachee de opdrachtgever inlichten omtrent de door De Roedel verrichte en te verrichten werkzaamheden, waardoor de opdrachtgever inzicht kan verkrijgen in de formele voortgang van het coachingstraject ten behoeve van coachee. Voor het inhoudelijke gelden steeds regels van privacy.

3. De Roedel zal de coachee bij diens eerste contact kenbaar maken dat het de coachee te allen tijde vrijstaat het coachingstraject te starten, te onderbreken dan wel te beëindigen.

4. De Roedel zal in samenspraak met de coachee verwijzen naar andere professionals indien dat voor de belangen van de coachee wenselijk is.

5. De Roedel zal de informatie, haar van zijde van de opdrachtgever en/of coachee ter kennis genomen, geheim houden en van die informatie uitsluitend gebruik maken voor zover de goede uitvoering van de haar opgedragen taak dat vereist en voorzover het gebruik daarvan niet uitdrukkelijk is ontzegd. Ook in de gevallen waarin De Roedel niet tot geheimhouding is verplicht, zal De Roedel de haar van de kant van de opdrachtgever en/of coachee ter kennis gekomen informatie als vertrouwelijk behandelen.