fbpx

PRIVACY POLICY

PRIVACY POLICY

In het kader van onze dienstverlening verwerkt Hanneke de Bruin en de daaraan de gelieerde entiteit met handelsnaam De Roedel – Business & Life Coaching persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is opgesteld om u te informeren over hoe De Roedel – Business & Life Coaching met uw persoonsgegevens omgaat. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten, potentiële klanten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.

1. Bescherming van persoonsgegevens

De Roedel – Business & Life Coaching is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) naleven. Het privacybeleid van De Roedel – Business & Life Coaching wordt geëffectueerd in overeenkomsten, gedragsregels en (beveiligings)maatregelen.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De Roedel – Business & Life Coaching verwerkt over het algemeen de volgende persoonsgegevens:

 • Basisinformatie (zoals naam, geslacht, organisatienaam of functie) · Contactgegevens (adres, e-mailadres en telefoonnummer) en de reden waarom u contact met ons zoekt.
  ·  Gegevens die relevant zijn voor uw dossier.
  ·  Contactgegevens opdrachtgever
  ·  Gegevens nodig voor facturering en het verwerken van betalingen voor de diensten die De Roedel – Business & Life Coaching verricht. Naast de contactgegevens gaat het om het betreffende bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.
  ·  Gegevens die noodzakelijk zijn voor toepassing van wet- en regelgeving.

3. Met welke doelen worden de persoonsgegevens verwerkt?

De Roedel – Business & Life Coaching verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Aanvragen van informatie
  · Het onderhouden van contact
  ·  Het uitvoeren van onze diensten
  ·  Facturering en het innen van gelden
  ·  Verrichten van administratieve handelingen
  ·  Versturen van een evaluatieformulier (bv. voor het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek ter optimalisering van de dienstverlening)
  ·  Verzenden van algemene informatie en nieuwsbrieven (naar (potentiële) opdrachtgevers)
  ·  Het nakomen van wettelijke verplichtingen

4. Op welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt?

De Roedel – Business & Life Coaching gebruikt persoonsgegevens uitsluitend als een van de grondslagen van toepassing is, die in de wet is genoemd.

Op de volgende gronden verwerken wij uw persoonsgegevens:

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst
  · Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening
  ·  De verbetering van haar diensten
  ·  Beveiliging en beheer van haar systemen
  ·  Vanwege een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal toestemming afzonderlijk worden gevraagd.

5. Met wie worden de gegevens gedeeld?

Indien u als klant bent doorverwezen door bijvoorbeeld uw werkgever/bedrijfsarts worden er conform afspraak rapportages opgesteld. De rapportages worden enkel naar de opdrachtgever verstuurd indien u daar expliciet toestemming voor gegeven heeft. De Roedel – Business & Life Coaching deelt nooit zonder uw goedkeuring vertrouwelijke gegevens met derden. Conform de wet- en regelgeving in de zorg heeft u als klant blokkeringsrecht (het recht om de terugkoppeling van de psychologen aan derden te blokkeren).

Tot slot verstrekken wij uw gegevens verder zonder uw toestemming niet aan derden, tenzij wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

6. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Om uw gegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerkingen hebben wij technische en organisatorische maatregelen genomen op een niveau dat noodzakelijk is gezien de aard en het volume van de te verwerken persoonsgegevens.

Enkel geautoriseerde mensen zoals van een ICT-bedrijf kan zicht hebben op uw gegevens. En mogen uitsluitend persoonsgegevens verwerken als zij deze voor hun werk nodig hebben. Met hen is een privacyverklaring overeengekomen.

7. Wat zijn uw rechten betreft onze verwerking van persoonsgegevens?

 • Recht op informatie: u heeft het recht op informatie over de verwerking van persoonsgegevens. Hier wordt aan voldaan door u te informeren via deze privacyverklaring.
 • Recht op inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de over u verwerkte persoonsgegevens.
 • Recht op correctie of wissing: u heeft het recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw gegevens te wissen indien De Roedel – Business & Life Coaching deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt.
 • Recht op beperking en bezwaar: U heeft altijd het recht om, vanwege uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking en De Roedel – Business & Life Coaching te verzoeken de verwerking te beperken of te staken. Als er geen dwingende, bijvoorbeeld wettelijke belemmeringen zijn, zal De Roedel – Business & Life Coaching uw verzoek honoreren. De Roedel – Business & Life Coaching zal haar besluit aan u melden.
 • Recht op overdracht (dataprotabiliteit): u kunt verzoeken om uw persoonsgegevens door De Roedel – Business & Life Coaching over te laten dragen aan een andere organisatie.

Voor meer informatie over deze rechten en wanner u die kunt uitoefenen; zie artikelen 15 en 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

8. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

De Roedel – Business & Life Coaching bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet.

Administratie

De Roedel – Business & Life Coaching bewaart haar administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop persoonsgegevens vermeld zijn, gedurende een periode van 7 jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

9. Wijzigingen Privacyverklaring

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.

10. Contactgegevens

Indien u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens of een verzoek of een klacht wilt indienen kunt u contact met De Roedel – Business & Life Coaching opnemen via telefoon of per e-mail.

Contactgegevens;
Hanneke de Bruin
Hertelaan 10, 2243 EK Wassenaar
E: h.debruin@deroedel.nl
T: 06 2701 1974

Versie juli 2019